100 de ani de la semnarea Convenției de alinață defensivă dintre Republica Polonă și Regatul Românie

 3 martie 2021 se împlinesc i în caz de agresiune sovietică. Articolul I al convenției prevedea: „România și Polonia se…

By Ignat Timar , in Uncategorized @ro , at martie 30, 2021

 3 martie 2021 se împlinesc i în caz de agresiune sovietică. Articolul I al convenției prevedea: „România și Polonia se angajează să se ajute reciproc în cazul când una din ele ar fi atacată fără provocațiune din partea ei, la frontierele sale orientale actuale. Prin urmare în cazul când unul din cele două state ar fi atacat, fără provocațiune din partea ei, celalt se va considera în stare de război și-i va da un concurs înarmat.” În numele guvernelor lor, convenția a fost semnată la București de miniștrii afacerilor externe Eustachy Sapiecha și Take Ionescu, în schimb șefii Marelui Stat Major generalii Rozwadowski și Cristescu au semnat sub sub protocol militar secret. Acesta a fost începutul alianței interbelice polono-române din care făceau parte și tratatele de la 26 martie 1926 și 15 iuanuarie 1931 care obligau părțile aliate la ajutor reciproc în cazul oricărui atac venit din exterior.

–––––––––-
 3 marca 2021 r. mija 100 lat od podpisania Konwencji o przymierzu odpornym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Rumunii w razie sowieckiej agresji. W jej artykule I zapisano: „Polska i Rumunia zobowiązują się wspomagać się wzajemnie na wypadek, gdyby jedna z nich została zaatakowaną, bez dania powodu ze swej strony, na swych obecnych granicach wschodnich”. W imieniu swoich rządów konwencję podpisali w Bukareszcie ministrowie spraw zagranicznych Eustachy Sapieha i Take Ionescu, natomiast szefowie Sztabów Generalnych generałowie Rozwadowski i Cristescu złożyli podpisy pod tajnym protokołem wojskowym. Był to początek międzywojennego sojuszu polsko-rumuńskiego, na który składały się także traktaty z 26 marca 1926 r. oraz 15 stycznia 1931 r., zobowiązujące strony do wzajemnej pomocy w razie jakiejkolwiek napaści z zewnątrz.